Tohoku Moment in Time

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย
6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตา
และความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Finding TOHOKU

Hotels in TOHOKU

Getting to TOHOKU