Tohoku Moment in Time

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย
6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตา
และความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Finding TOHOKU

Hotels in TOHOKU

Knowing TOHOKU

Voices of Tohoku

เอเวอร์เรตท์ เคนเนดี บราวน์
ช่างภาพ

"โทโฮคุบันดาลใจถึงความรู้สึกของบทกวี
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของ
ญี่ปุ่นได้เดินทางผ่านโทโฮคุ และได้แรง
บันดาลใจจากภูมิประเทศ วัฒนธรรมและผู้คน"