Tohoku Moment in Time

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย
6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตา
และความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Finding TOHOKU

Hotels in TOHOKU

Knowing TOHOKU

Voices of Tohoku

เอเวอร์เรตท์ เคนเนดี บราวน์
ช่างภาพ

"โทโฮคุบันดาลใจถึงความรู้สึกของบทกวี
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของ
ญี่ปุ่นได้เดินทางผ่านโทโฮคุ และได้แรง
บันดาลใจจากภูมิประเทศ วัฒนธรรมและผู้คน"

Getting to TOHOKU